Vedtægter

§ 1 Foreningen ”Solbyens Ejerlav”, der har hjemsted i Hasseris, Aalborg, omfatter bebyggelserne med adressen Solbyen langs Thorvaldsensvej, Strøybergsvej og Solbyen.

§ 2 Ejerlavet, der er upolitisk, har til formål at varetage medlemmernes interesser i forhold til myndighederne, at bidrage til at sikre kvarterets helhedskarakter og forskønnelse i forhold til foreningens midler samt at være initiativtager til kulturelle eller lignende arrangementer efter medlemmernes ønsker.

§ 3 Som medlem kan optages alle som ejer fast beboelsesejendom i foreningens område eller have ud til Solbyens Legeplads. Derudover kan andre, der har interesse i foreningens formål blive medlemmer uden stemmeret.

§ 4 Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det kommende år. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hver husstand, som har betalt kontingent, har en stemmeret. Der skal afholdes generalforsamling mindst en gang årligt i marts eller april måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen:

 • Vælges en ordstyrer og referent for mødet.
 • Orienterer bestyrelsen om sit arbejde
 • Fremlægger bestyrelsen regnskab til godkendelse
 • Fastsættes medlemskontingent
 • Behandles indkomne forslag
 • Vælges bestyrelse (jfr. § 6)
 • Vælges revisor
 • Drøftes eventuelt

Indkaldelse til ordinær og eventuelt ekstraordinær generalforsamling sker via Solbyens hjemmeside og Facebook-gruppe.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på eget initiativ eller efter skriftlig ønske fra mindst en fjerdedel af medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, og senest en uge efter at begæringen om den er modtaget

§ 6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

 • Alle bestyrelsesmedlemmer skal bo i Solbyen.
 • Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for en toårige periode.
 • Hvert andet år afgår 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer.
 • På generalforsamlingen vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen.
 • Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer, som i fællesskab tegner foreningen.
 • Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
 • Medlemmer af arbejdsgruppen behøver ikke at være valgt til bestyrelsen af generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen repræsenterer ejerlavet.

§ 7 Revisoren skal føre tilsyn med foreningens regnskab og påse, at dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 8 Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på den ordinære generalforsamling, hvis mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for det. Såfremt et flertal, men ikke ¾ stemmer for, kan forslaget indbringes for en ekstraordinær eller næste ordinære generalforsamling og her vedtages med simpelt flertal.

§ 9 For at ejerlavet skal kunne opløses, skal samme procedure som anført i § 8 følges. Det samme gælder ved forslag om sammenlægning med andre grundejerforeninger eller ejerlav. De midler som foreningen er i besiddelse af ved evt. opløsning, skal anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse.

Disse vedtægter for ”Solbyens Ejerlav” er vedtaget på det konstituerende møde den 5. marts 1991 – ændringer af vedtægterne er sket på generalforsamlingen d. 29. april 2003 og d. 21. april 2022.