Den 26. september 2005 vedtog Aalborg Byråd en bevarende lokalplan for Solbyen. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper.

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen – også efter ejerskifte.

Lokalplanens formål er først og fremmest at fastholde området til boligformål og sikre stedets særlige ensartethed og høje arkitektoniske standard.

Der er ingen tvivl om, at Aalborg Kommune forventer, at der lokalt gøres en indsats for, at lokalplanens bestemmelser overholdes ved fremtidige moderniseringer og forandringer af de enkelte huse.

Følgende procedure blev i forbindelse med bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning vedtaget på Ejerlavets generalforsamling den 3. april 2006:

“Hvis bestyrelsen bliver (gjort) opmærksom på forhold, der strider mod lokalplanen, drøftes situationen internt i bestyrelsen. Herefter vil ejerne blive kontaktet af bestyrelsen, og der vil blive forsøgt at finde en løsning alle kan leve med. I denne forbindelse vil der blive afleveret et brev, hvor de(t) stridbare forhold er præciseret. Kun hvis dette initiativ ikke fører til en acceptabel løsning, vil sagen gå videre til Aalborg Kommune. Denne procedure vil blive praktiseret i første omgang, og bestyrelsen håber og tror, at det forebyggende arbejde med at udbrede kendskabet til lokalplanen vil resultere i, at proceduren relativt sjældent skal tages i anvendelse.”

Henvendelsen til bestyrelsen om evt. overtrædelse af lokalplanen skal ske via udfyldelse af denne formular, der sendes til overleveres til et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at ikke at gå videre med en anmeldelse, hvis ikke formularen anvendes.

Kommuneplantillæg

Sammen med lokalplanen vedtog Byrådet den 26. september 2005 et kommuneplantillæg.

Lokalplanen i populærudgave

Bestyrelsen har udarbejdet en populærudgave af lokalplanen, som er opdelt i de forskellige hustyper i Solbyen. Ønsker du at se denne kan du hente den som PDF nedenfor: